adli-ad
کلاس آنلاین فیزیک دوازدهم (ریاضی و فیزیک)
اشتراك گذاری نوشته

کلاس آنلاین فیزیک دوازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰

راهنمای شرکت در کلاس: 

 • جلسه اول
  • فصل 3: نوسان و موج
  • مبحث: موج و انواع آن ـ مشخصه‌های موج

   موج عرضی و موج طولی
   جبهۀ موج، قلّه، درّه، طول موج، دامنه، بسامد، دورۀ تناوب، تندی انتشار موج
   موج عرضی و مشخصه‌های آن، انتقال انرژی در موج عرضی

 • جلسه دوم
  • فصل 3: نوسان و موج
  • مبحث: مشخصه‌های موج

   امواج الکترومغناطیسی، طیف امواج الکترومغناطیسی
   موج طولی و مشخصه‌های آن

 • جلسه سوم
  • فصل 3: نوسان و موج
  • مبحث: مشخصه‌های موج

   موج صوتی، شدت و تراز شدت صوت، ادراک شنوایی، اثر دوپلر، اثر دوپلر برای امواج الکترومغناطیسی

 • جلسه چهارم
  • فصل 4: برهم‌کنش‌های موج
  • مبحث: بازتاب موج

   بازتاب امواج مکانیکی، پژواک، بازتاب امواج الکترومغناطیسی ( بازتاب آینه‌ای (منظم) و پخشنده (نامنظم) )

 • جلسه پنجم
  • فصل 4: برهم‌کنش‌های موج
  • مبحث: شکست موج

   قانون شکست عمومی،شکست امواج الکترومغناطیسی، سراب، پاشندگی نور

 • جلسه ششم
  • فصل 4: برهم‌کنش‌های موج
  • مبحث: پراش موج ـ تداخل امواج

   پراش موج
   تداخل امواج سطحی آب، تداخل امواج صوتی، تداخل امواج نوری

 • جلسه هفتم
  • فصل 4: برهم‌کنش‌های موج
  • مبحث: تداخل امواج

   موج ایستاده و تشدید در ریسمان کشیده، بسامدهای تشدید تار، موج ایستاده و تشدید در لوله‌های صوتی، تشدید در بطری و تشدیدگر هلمهولتز

 • جلسه هشتم
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • مبحث: اثر فوتوالکتریک و فوتون

   اثر فوتوالکتریک و فوتون

 • جلسه نهم
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • مبحث: طیف خطی

   تابش گرمایی، طیف گسیلی پیوسته، طیف گسیلی خطی، رشته خط‌های طیف گسیلی هیدروژن اتمی

 • جلسه دهم
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • مبحث: مدل اتمی رادرفورد ـ بور، لیزر

   مودار ترازهای انرژی الکترون برای اتم هیدروژن، استخراج معادلۀ ریدبرگ برای اتم هیدروژن از مدل بور، طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی و مدل بور، موفقیت‌ها و نارسایی‌های مدل بور
   لیزر

 • جلسه یازدهم
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • مبحث: ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

   ایزوتوپ ها، پایداری هسته، انرژی بستگی هسته‌ای و ترازهای انرژی هسته

   واپاشی α ، واپاشی β ، واپاشی γ ، نیمه عمر

 • جلسه دوازدهم
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • مبحث: شکافت هسته‌ای، گداخت (همجوشی هسته‌ای)

   واکنش زنجیری، غنی‌سازی اورانیوم، راکتورهای شکافت هسته‌ای
   گداخت (همجوشی هسته‌ای)