تعلیمات دینی (۳)

درس اول تا درس ششم: ۷ نمره

درس هفتم و درس هشتم: ۷ نمره

درس نهم و درس دهم: ۶ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۳/۱۷

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

فیزیک (۳)

فصل اول: ۴ نمره   

فصل دوم: ۴/۲۵ نمره

فصل سوم: ۶/۷۵ نمره

فصل چهارم: ۵ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۳/۲۵

(رشته‌ علوم تجربی)

عربی، زبان قرآن (۳)

مهارت واژه‌شناسی: ۲ نمره   

مهارت ترجمه به فارسی: ۹ نمره

مهارت شناخت و کاربرد قواعد: ۷ نمره

مهارت درک و فهم: ۲ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۰۳

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

علوم اجتماعی

درس اول تا پنجم: ۵ نمره   

درس ششم: ۳ نمره

درس هفتم: ۳ نمره

درس هشتم: ۳ نمره

درس نهم: ۳ نمره

درس دهم: ۳ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۱۰

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

شیمی (۳)

فصل اول: ۶/۵ نمره   

فصل دوم: ۵ نمره

فصل سوم: ۴ نمره

فصل چهارم: ۴/۵ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۳/۱۹

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

سلامت و بهداشت

فصل اول: ۱ نمره   

فصل دوم: ۳/۵ نمره

فصل سوم: ۳/۵ نمره

فصل چهارم: ۴ نمره

فصل پنجم: ۴ نمره

فصل ششم: ۴ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۳/۲۷

(کلیه رشته‌ها)

زبان انگلیسی (۳)

مهارت شنیداری: ۱۲ نمره   

مهارت خوانداری: ۸ نمره

مهارت نوشتاری: ۸ نمره

واژگان: ۶ نمره

دستور زبان: ۶ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۰۵

(کلیه رشته‌ها)

هندسه (۳)

فصل اول: ۴ نمره   

فصل دوم تا صفحه ۴۶: ۳ نمره

فصل دوم صفحه ۴۶ به بعد: ۵ نمره

فصل سوم: ۸ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۱۴

(رشته ریاضی و فیزیک)

فارسی (۳)

قلمرو زبانی (معنی واژه، املای واژه، دستور): ۷ نمره   

قلمرو ادبی (آرایه‌های ادبی، تاریخ ادبیات، حفظ شعر): ۵ نمره

قلمرو فکری (درک مطلب، معنی و مفهوم نثر، معنی و مفهوم نظم) : ۸ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۳/۲۱

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

حسابان (۲)

فصل اول: ۲/۵ نمره   

فصل دوم: ۲ نمره

فصل سوم: ۲/۵ نمره

فصل چهارم: ۷ نمره

فصل پنجم: ۶ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۰۱

(رشته‌ ریاضی و فیزیک)

ریاضی (۳)

فصل اول: ۲ نمره   

فصل دوم: ۲ نمره

فصل سوم: ۲ نمره

فصل چهارم تا صفحه ۷۶: ۱ نمره

فصل چهارم صفحه ۷۷ به بعد: ۴ نمره

فصل پنجم: ۳/۵ نمره

فصل ششم: ۳/۵ نمره

فصل هفتم: ۲ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۰۸

(رشته‌ علوم تجربی)

فیزیک (۳)

فصل اول: ۳/۷۵ نمره   

فصل دوم: ۴ نمره

فصل سوم: ۳/۷۵ نمره

فصل چهارم: ۳/۲۵ نمره

فصل پنجم: ۲/۷۵ نمره

فصل ششم: ۲/۵ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۳/۲۵

(رشته‌ ریاضی و فیزیک)

زیست‌شناسی (۳)

فصل اول: ۲/۵ نمره   

فصل دوم: ۲/۵ نمره

فصل سوم: ۲/۵ نمره

فصل چهارم: ۲/۵ نمره

فصل پنجم: ۲/۵ نمره

فصل ششم: ۲/۵ نمره

فصل هفتم: ۲/۵ نمره

فصل هشتم: ۲/۵ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۰۱

(رشته علوم تجربی)

ریاضیات گسسته

فصل اول: ۵ نمره   

فصل دوم تا صفحه ۴۲: ۲ نمره

فصل دوم صفحه ۴۲ به بعد: ۵ نمره

فصل سوم: ۸ نمره

تاریخ امتحان: ۹۹/۰۴/۰۸

(رشته ریاضی و فیزیک)