تعلیمات دینی (3)

درس اول تا درس ششم: 7 نمره

درس هفتم و درس هشتم: 7 نمره

درس نهم و درس دهم: 6 نمره

تاریخ امتحان: 99/03/17

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

فیزیک (3)

فصل اول: 4 نمره   

فصل دوم: 4/25 نمره

فصل سوم: 6/75 نمره

فصل چهارم: 5 نمره

تاریخ امتحان: 99/03/25

(رشته‌ علوم تجربی)

عربی، زبان قرآن (3)

مهارت واژه‌شناسي: 2 نمره   

مهارت ترجمه به فارسي: 9 نمره

مهارت شناخت و كاربرد قواعد: 7 نمره

مهارت درک و فهم: 2 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/03

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

علوم اجتماعی

درس اول تا پنجم: 5 نمره   

درس ششم: 3 نمره

درس هفتم: 3 نمره

درس هشتم: 3 نمره

درس نهم: 3 نمره

درس دهم: 3 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/10

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

شیمی (3)

فصل اول: 6/5 نمره   

فصل دوم: 5 نمره

فصل سوم: 4 نمره

فصل چهارم: 4/5 نمره

تاریخ امتحان: 99/03/19

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

سلامت و بهداشت

فصل اول: 1 نمره   

فصل دوم: 3/5 نمره

فصل سوم: 3/5 نمره

فصل چهارم: 4 نمره

فصل پنجم: 4 نمره

فصل ششم: 4 نمره

تاریخ امتحان: 99/03/27

(کلیه رشته‌ها)

زبان انگلیسی (3)

مهارت شنیداری: 12 نمره   

مهارت خوانداری: 8 نمره

مهارت نوشتاری: 8 نمره

واژگان: 6 نمره

دستور زبان: 6 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/05

(کلیه رشته‌ها)

هندسه (3)

فصل اول: 4 نمره   

فصل دوم تا صفحه 46: 3 نمره

فصل دوم صفحه 46 به بعد: 5 نمره

فصل سوم: 8 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/14

(رشته ریاضی و فیزیک)

فارسی (3)

قلمرو زبانی (معنی واژه، املای واژه، دستور): 7 نمره   

قلمرو ادبی (آرایه‌های ادبی، تاریخ ادبیات، حفظ شعر): 5 نمره

قلمرو فکری (درک مطلب، معنی و مفهوم نثر، معنی و مفهوم نظم) : 8 نمره

تاریخ امتحان: 99/03/21

(رشته‌های علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک)

حسابان (2)

فصل اول: 2/5 نمره   

فصل دوم: 2 نمره

فصل سوم: 2/5 نمره

فصل چهارم: 7 نمره

فصل پنجم: 6 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/01

(رشته‌ ریاضی و فیزیک)

ریاضی (3)

فصل اول: 2 نمره   

فصل دوم: 2 نمره

فصل سوم: 2 نمره

فصل چهارم تا صفحه 76: 1 نمره

فصل چهارم صفحه 77 به بعد: 4 نمره

فصل پنجم: 3/5 نمره

فصل ششم: 3/5 نمره

فصل هفتم: 2 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/08

(رشته‌ علوم تجربی)

فیزیک (3)

فصل اول: 3/75 نمره   

فصل دوم: 4 نمره

فصل سوم: 3/75 نمره

فصل چهارم: 3/25 نمره

فصل پنجم: 2/75 نمره

فصل ششم: 2/5 نمره

تاریخ امتحان: 99/03/25

(رشته‌ ریاضی و فیزیک)

زیست‌شناسی (3)

فصل اول: 2/5 نمره   

فصل دوم: 2/5 نمره

فصل سوم: 2/5 نمره

فصل چهارم: 2/5 نمره

فصل پنجم: 2/5 نمره

فصل ششم: 2/5 نمره

فصل هفتم: 2/5 نمره

فصل هشتم: 2/5 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/01

(رشته علوم تجربی)

ریاضیات گسسته

فصل اول: 5 نمره   

فصل دوم تا صفحه 42: 2 نمره

فصل دوم صفحه 42 به بعد: 5 نمره

فصل سوم: 8 نمره

تاریخ امتحان: 99/04/08

(رشته ریاضی و فیزیک)