درگیری های ذهنی آفت یادگیری است

یادگیری آفت ذهن است
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 03 / 16
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 426

درگیریهای ذهنی؛ آفت یادگیری

شب زود بخوابید و قطـر تشک را تنظیم کنید، مهمانی نروید، غذای فلان بخورید، قهوه بنوشید، زمان را محاســـبه کنیـــد، اول ســـؤال فـلــان را پاســـخ دهیـــد، گزینـــه صحیـــح را حــدس بزنیــد، «اشــتب» نکنیــد!، محاســبات را فرامـــوش نکنیـــد، ســـؤالات را دســـته بنـــدی کنیـــد. انـــواع دمنوشهـــا را امتحـــان کنیـــد، از معجـــزات فـلــان مؤسســـه کنکـــوری محـــروم نشـــوید و … اینها آفت یادگیری است.

آفت یادگیری

چگونه برای کنکور درس بخوانیم؟

اینهـــا نمونـــه ای از انـــواع توصیه هـــای رنگارنـــگ بـــا عناویـــن جـــذاب اســـت کـــه از ســـوی مؤسســـات گوناگـــون ً در گـــوش داوطلبـــان مرتبـــط بـــا کنکـــور دائمـــا دمیـــده می شـــود.

وقتـــی همـــه توصیه هـــا را میخوانـــی، متوجـــه خواهـــی شـــد کـــه بخـــش عمـــدۀ توصیه هـــا، مشـــابه و تکـــراری هســـتند. حـــال داوطلـــب بیچـــاره می مانـــد کـــه درس بخوانـــد یـــا توصیه هـــا را مـــرور کنـــد.

وقتـــی کـــه درس می خوانـــد، وقتـــش را تلـــف کـــرده اســـت، و اگـــر هـــم درس نخوانـــد، نگـــران اســـت کـــه مبـــادا نکتـــه ای مهـــم را از دســـت داده باشـــد. مواجهـــۀ داوطلـــب بـــا انبـــوه توصیه هـــا، ضمـــن اتــلـاف زمـــان ارزشـــمند او، آرامـــش و تمرکـــز وی را نیـــز ســـلب می کنـــد.

گرچــه توصیــه و انتقـلـال تجربیــات لازم اســت و اهمیـــت فراوانـــی هـــم دارد، امـــا اصـــل مهمتـــر، حفـــظ آرامـــش داوطلبـــان در شـــرایط آمادگـــی بـــرای شـــرکت در یـــک آزمـــون و لـــزوم حفـــظ آرامـــش و تمرکـــز بیشـــتر بـــه منظـــور کســـب آمادگـــی و موفقیـــت در یـــک رقابـــت علمـــی بـــزرگ اســـت.

بی شـــک، متولیـــان دلســـوز برنامه هـــای آموزشـــی و کمـــک آموزشـــی، نقــش قابــل توجهــی در فراهــم نمــودن زمینــه آرامـــش داوطلبـــان خواهنـــد داشـــت.

این نکته قابل توجه است که باید در این روزهای باقیمانده تنها و تنها با تمامی تلاش خود به این باور برسید که شما در تمامی طول یک سال گذشته تلاش خود را کرده اید و قرار است ثمره زحمتی را که کشیده اید دریافت کنید.

آرام باشید و با توکل به خدا طبق برنامه قبلی خود در روزهای آتی درس بخوانید و با آرامش کامل امتحان کنکور خود را بدهید.

پایدار و موفق باشید

 

منبع: پیک سنجش

برچسب