کدام بهتر است: مطالعه یا تکنیک؟

مطالعه یا تکنیک
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 02 / 22
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 525

به نظر شما کدام بهتر است؟ مطالعه یا تکنیک؟

تکنیـک جمع بنـدی، تکنیک شـبیه سـازی، تکنیک رفـع اشـکال، تکنیـک گام به گام، تکنیک سـه روزه، تکنیـک پنـج روزه، تکنیـک نیم روزه و سـه روز یک بـار، تکنیـک … و …. ایـن چیزی اسـت کـه داوطلب، هـر روز بـا انبوهـی از آنهـا مواجـه اسـت؛

بـا یـک نسـخه واحـد، و بدون توجه به شـرایط افـراد و غافل از اینکـه آیـا بررسـی شـده اسـت کـه بـه کارگیـری یـک تکنیـک واحـد در مـورد همـه افـراد، بازدهـی واحـدی دارد یـا نه؟

تکنیک … تکنیـک … تکنیک …. وارد کـه می شـوی، پیـش از آنکـه از تکنیـک بحثی بـه میـان آیـد، بخـش بازاریابـی و اقتصـادی آن جلوه گـری می کنـد:
… سـاعت فیلـم، … حلقـه دی وی دی، … آزمـون، … کلاس آنلاین … هـزار تومـان بـه همـراه چنـد خـط تلفـن همـراه بـرای دریافـت مجموعه و مشـاوره.
تبلیـغ بـا اسـم و عنـوان متنـوع و اسـتفاده از واژه (اسـتاد) بـرای جلب توجـه یا به کارگیـری واژه های پـر طمطـراق و اغـوا کننده.
پـروژه سرنوشـت سـاز و دلـداری دادن اطمینـان بخـش بـه داوطلبان انبـوه آزمون هـا مبنی بـر اینکه کنارتـان هسـتیم و قبولـی شـما را در هـر آزمـون تضمیـن می کنیـم.

تکنیک مطالعه

به نظر شما کدام بهتر است؟ مطالعه یا تکنیک؟

انبوهـی از اطلاعـات پراکنـده و عنوان جـذاب، صرفا بـرای ارائـه قیمـت پکیج ! گویـا رقابت اصلی بر سـر عنـوان و قیمـت بسته هاسـت، و مسـأله اصلـی، کـه
همـان کنکـور و مطالعـه بـرای کسـب آمادگـی بـه منظـور موفقیـت در آن اسـت، بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـده است.

به منظور دستیابی به بهترین جواب در رابطه مطالعه یا تکنیک، نسخه های بعدی این مقاله را از دست ندهید.

 

منبع: پیک سنجش