یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور

فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 02 / 25
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 944

کــم کــم بــه خرداد مــاه نزدیــک می شــویم. بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان برگــزاری آزمــون  سراســری، نحــوه مطالعــه و آمادگــی داوطلبــان، هــم متفــاوت می شــود و هــم مهمتــر؛ پــس بایــد بــرای آمادگــی در ایــن آزمــون، دقــت بیشــتری داشـته باشـیم. یادتان باشد یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور را از دست ندهید! ایـن ایـام بـرای داوطلبـان، اعـم از دانش آمــوزان ســال جــاری یــا فارغ التحصیــان، از اهمیــت خــاص و ویــژه ای برخــوردار اســت. بــرای آن دســته از دانش آموزانــی هــم کــه تــا ایــن لحظــه بــرای شــرکت در آزمــون سراســری  برنامــه خوبــی نداشــته و آمادگــی لازم را کســب  نکرده انــد یــا تــا الان از نتیجــه کار خــود راضــی نیسـتند، ایـام باقـی مانـده و امتحانـات نهایی پایـان تـرم می توانــد یــک فرصــت باشــد؛ زیــرا دانش آمــوزان، پـس از امتحانـات نهایی خرداد، کمتر از یک مـاه فرصـت دارنـد تــا بــرای کنکــور آمــاده شــوند؛ چرا کــه برنامــه  درســی ندارنــد و در نتیجــه، وقــت بیشــتری، در مقایســه بــا زمانــی کــه بــرای برنامــه درســی مدرســه از دســت می دادنــد، در اختیــار دارنــد؛  پــس بــرای دانش آمــوزان کنکــوری، ایــن مــدت زمـان باقـی مانـده، میتوانـد برابـر دو مـاه کارایـی داشــته باشــد.

 

یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور

بــا توجــه بــه مصاحبه هــا و بیــان تجربه هــای داوطلبــان ســال های پیــش هــم می تــوان توصیــه  کـرد کـه اگـر شـما بـه تـاش خـود ماننـد قبـل ادامــه دهیــد، بــه طــور قطــع بــه آمادگــی لازم در ایــن زمینــه خواهیــد رســید و ایــن مســأله از ویژگی هــای لحظــات پایانــی هــر مســابقه اســت؛ فقـط کافـی اسـت ماننـد دونـده ای کـه در لحظـات  پایانــی مســابقه، تمــام تــوان و تـلاش خــود را بــه کار می گیــرد، شــما هــم در ایــن مــدت، بــا  تمـام تـوان و انـرژی خـود حرکـت کنیـد و یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور را از دست ندهید، بدیـن ترتیــب، خواهیــد دیــد کــه نتایــج درخشــانی در انتظــار شماســت.

عــلاوه بــر دانــش آمــوزان، داوطلبانــی کــه پیــش از ایــن فارغ التحصیــل شــده اند هــم می تواننــد طبــق برنامــه ای کــه از قبــل داشــته اند، اردیبهشــت و خــرداد مــاه را بــه مــرور کلــی و تســت زنی بپردازنــد؛ نحــوه مطالعــه و آمادگــی داوطلبــان، هــم متفــاوت می شــود و هــم مهمتــر؛ پــس بایــد بــرای آمادگــی در ایــن آزمــون، دقــت بیشــتری داشـته باشـیم. یادتان باشد یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور را از دست ندهید! در واقــع، آنهــا هــم هماننــد دانش آمــوزان، در مدت باقــی مانــده بــا مسـائل دانش آمـوزان کنکـوری مواجـه نیسـتند و  می توانند بدون دغدغه امتحانات پایان تــرم،  فقــط در راســتای برنامــه کنکــور مطالعــه کننــد. یادتان باشد یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور را از دست ندهید.

 داوطلبانــی هــم کــه مطابــق برنامــه زمانــی حرکــت کرده انــد و از آمادگــی مــورد انتظــار  خودشــان برخوردارنــد، می تواننــد از چکیده هــا، یادداشــت ها و خلاصه هــای درســی خــود بــرای آمادگــی در آزمــون اســتفاده کننــد. بــا ایــن رویکــرد، انتظــار طبیعــی آن اســت کــه همــه  داوطلبـان، بـه شـرط اسـتفاده مفیـد از وقـت و بـه  کارگیــری دقــت بالا، بتواننــد بــه مــرز آمادگــی مطلــوب در ایــن زمینــه برســند. پس یادتان باشد یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور را از دست ندهید!

از دیــد کارشناســان و مشــاوران تحصیلــی، بــرای کســب آمادگــی بیشــتر بــه منظــور شــرکت در امتحانــات پایــان ســال و نیــز آزمــون سراســری،  توجــه بــه برخــی از نــکات، از اهمیــت بســیاری  برخــوردار اســت: 

1ـ مطالعــه و تمریــن پرســش ها و پاســخ های سوالات آزمون هــا و امتحانــات ســال های قبــل.

2ـ تهیــه خلاصه هایــی در حیــن درس خوانــدن  بــرای امتحــان و مــرور آن. 

3ـ بــا برنامه ای منظــم و دقیــق پیــش برویــد تــا امــکان مطالعــه بهتــر شــما بــرای امتحانــات و کنکــور فراهــم شــود.

4ـ ســعی کنیــد کــه ابتــدا مطالــب هــر درس یــا مبحــث را مطالعــه کنیــد و ســپس بــه آزمــون و تســت خودتــان بپردازیــد. مطمئــن شــوید کــه در کتــاب درســی، مطلــب، مبحــث یــا تمریــن و مثالــی از قلــم نیفتــاده باشــد.

5ـ ســاعات مطالعــه خــود را افزایــش دهیــد تــا بتوانیــد، در کنــار مطالعــه، بــه رفــع ضعف هــا و اشــکاالت احتمالــی خــود نیــز بپردازیــد؛ امــا لازم اسـت کـه در انتهـای هـر هفتـه، اسـتراحتی را نیـز بـرای خـود در نظـر بگیریـد تـا در خـرداد مـاه، بـا همیـن انـرژی و تـوان، مطالعـه و تمریـن و تکـرار را ادامـه دهیـد.

6ـ بــه خــود آرامــش بدهیــد و ســعی کنیــد کــه منطقــی باشــید. 7ـ فرصـت مناسـبی را هـم بـه انجـام تمرین هـای اضافـه خـود در ایـن زمینـه اختصـاص بدهید.

داوطلبان گرامی پس یادتان باشد یک فرصت خوب برای کسب آمادگی کنکور را از دست ندهید!

 

منبع: هفته نامه پیک سنجش