استاندارد مطالعه؛ امری نسبی یا مطلق؟

  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 11 / 11
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 192

استاندارد مطالعه؛ امری نسبی یا مطلق؟

مشـاوران و برنامه‌ریـزان آموزشـی اعتقـاد دارند که مطالعـه بایـد پیوسـته، مسـتمر، با کیفیـت و مبتنی بـر یـک برنامه‌ریـزی اصولـی باشـد و تأکیـد بیـش از حـد بـر کمیـت و افزایـش سـاعات مطالعـه را امـری علمـی و قطعـی نمی‌داننـد و آن را توصیـه نمی‌کننـد. علاوه بـر مشـاوران، تجربـه زیسـته و مشـترک نفـرات برتـر آزمون سراسـری، که حاصل سـال‌های متمـادی گفـت و گـوی ایـن هفته‌نامه با آن‌هـا بوده اسـت، حکایـت از کیفـی بـودن مطالعـه آن‌هـا، در کنـار اختصـاص سـاعات بیشـتری از روز بـه ایـن مسـأله دارد. یکی از سـؤالات بسـیار مهم داوطلبـان و متقاضیان آزمـون سراسـری، همـواره آن بـوده اسـت کـه: در یـک روز یـا هفتـه، چنـد سـاعت را باید بـه مطالعه اختصـاص داد و سـاعت اسـتاندارد مطالعه در روز و هفتـه، چقدر اسـت؟ در جـواب بایـد گفـت کـه ایـن سـؤال می‌توانـد پاسـخ‌های مختلفی داشـته باشـد و برای هـر فرد یا داوطلـب، پاسـخ‌ها متفاوت اسـت؛ بنابرایـن، ممکن اسـت که سـاعت اسـتاندارد مطالعه در طـول هفته بـرای یـک داوطلـب 50 سـاعت و بـرای داوطلـب دیگر 80 سـاعت باشـد. در ایـن مثـال، داوطلب اول ممکن اسـت که توانایی و شـرایط داوطلـب دوم را نداشـته باشـد؛ بنابرایـن، نمی‌تـوان گفـت کـه اگـر تمامـی داوطلبـان 10 سـاعت در روز مطالعـه کننـد، ایـن سـاعت را می‌تـوان سـاعت اسـتاندارد مطالعـه بـرای یـک داوطلـب آزمـون سراسـری در طـول روز دانسـت. بـا وجـود تأکید فراوان بـر مطالعه بیشـتر و افزایش کمـی آن، هرگـز میزان مشـخصی از مـدت زمان یا تعـداد سـاعات قطعـی در روز را نمی‌تـوان بـه همه داوطلبـان کنکـور توصیه کرد. عمـده داوطلبـان برتر آزمـون سراسـری، داوطلبان موفـق و حائـز رتبه‌هـای خـوب، روزانـه بیـن 8 تـا 12 سـاعت مطالعـه را بـا توجـه به شـرایط زندگی، وضعیـت روحی، آمادگی ذهنی و سلامت جسـمی خـود تجربـه کرده‌انـد؛ بـا ایـن حـال، اختصـاص همیـن میـزان سـاعات بـرای مطالعـه هـم، در زمان‌هـای مختلـف، متفـاوت بوده اسـت؛ بـه‌عنوان مثـال، در روزهای آغازیـن برنامه زمان‌بندی شـده، کمتـر و در روزهـای باقیمانـده تـا کنکـور، ایـن سـاعات، بیشـتر بوده اسـت. همـه داوطلبـان بـه خوبـی می‌داننـد کـه داشـتن مطالعـه کافـی و البتـه بـا کیفیـت، در روزهـای مانـده بـه کنکور، چقدر مهم و سرنوشت‌سـاز اسـت و تـا چـه حـد می‌توانـد نقـش مهمـی را در آینـده داوطلـب کنکـور داشـته باشـد؛ بنابرایـن، در ایـن ایـام، هرچه بیشـتر تلاش کنیـد و از لحظه لحظه وقـت خود نهایت اسـتفاده را ببریـد و آن را به مرور مطالـب اختصـاص دهیـد، تـا در آزمـون سراسـری پیـشِ رو، بـا آمادگـی بیشـتری شـرکت کنید. موفق باشید

منبع: پیک سنجش